Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Spis treści

Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej ForwardEmail są dostarczane „tak jak są”. ForwardEmail nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto ForwardEmail nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku ForwardEmail ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub w wyniku przerw w działalności gospodarczej) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej ForwardEmail, nawet jeśli ForwardEmail lub upoważniony przedstawiciel ForwardEmail został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Umowa o gwarantowanym poziomie usług („SLA”)

Warunki

  • „Przestój” odnosi się do współczynnika błędu użytkownika większego niż 5%, określonego przez wskaźnik błędu po stronie serwera.
  • „Miesięczny procent czasu przestoju” odnosi się do całkowitej liczby minut w miesiącu kalendarzowym minus liczba minut Przestoju poniesionych w miesiącu kalendarzowym, podzielona przez całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym.

Umowa

ForwardEmail dołoży wszelkich uzasadnionych starań komercyjnych (nie mniej niż akceptowalne i rozsądne standardy branżowe), aby zapewnić, że usługa ForwardEmail jest dostępna dla klientów płacących 99,99% czasu w dowolnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli tak nie jest, możesz być uprawniony do otrzymaniaKredyty opisane poniżej zgodnie zKwalifikowalność.

Kredyty

Miesięczny procent czasu przestoju Dni służby*
< 99,99% -> = 99,90% 3)
< 99,90% -> = 95,00% 7
< 95,50% 15

* Zamiast otrzymywać na konto Dni usługi, możesz również poprosić nas o zwrot proporcjonalnej kwoty.

Kwalifikowalność

Minimalna kwota kredytu musi wynosić co najmniej 1,00 $, aby się kwalifikować. Maksymalny limit kredytu jest ograniczony do 30 dni lub całkowitej kwoty, którą klient płaci za ostatni miesiąc kalendarzowy w odniesieniu do Przestoju (w zależności od tego, która wartość jest większa). Płacący klienci dotknięci za jakiekolwiek Przestoje muszą poprosić o Kredyty, składając aProśba o pomoc w ciągu 30 dni od daty przestoju. Kredyty dotyczą tylko czynników Przestoju, które znajdują się w głównej kontroli ForwardEmail.

Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej ForwardEmail mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. ForwardEmail nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. ForwardEmail może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. ForwardEmail nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

Spinki do mankietów

ForwardEmail nie sprawdził wszystkich stron połączonych z jego witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez ForwardEmail strony. Korzystanie z takich połączonych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Warunki użytkowania witryny Modyfikacje

ForwardEmail może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie obecnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej ForwardEmail podlegają prawu stanu Delaware bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki dotyczące korzystania z witryny internetowej.

Licencja

Licencja Source Business 1.1 ©Niftylettuce, LLC.