Podmínky

Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

Obsah

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu ForwardEmail jsou poskytovány „tak, jak jsou“. ForwardEmail neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Společnost ForwardEmail dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její internetové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou.

Omezení

Společnost ForwardEmail ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo z důvodu přerušení podnikání), které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnosti používat materiály na internetových stránkách společnosti ForwardEmail, i když byl ForwardEmail nebo zplnomocněný zástupce ForwardEmail ústně nebo písemně informován o možnosti takové škody. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

Smlouva o úrovni služeb („SLA“)

Podmínky

  • „Čas prostoje“ se týká faktoru více než 5% chybovosti uživatelů, určeného chybovostí na straně serveru.
  • „Měsíční procento dostupnosti“ se vztahuje na celkové minuty v kalendářním měsíci mínus počet minut prostoje v kalendářním měsíci, vydělený celkovým počtem minut v kalendářním měsíci.

Dohoda

ForwardEmail vynaloží veškeré přiměřené obchodní úsilí (ne méně než přijatelné a přiměřené průmyslové standardy), aby zajistil, že služba ForwardEmail je k dispozici platícím zákazníkům 99,99% času v každém kalendářním měsíci. Pokud tomu tak není, můžete být oprávněni získatÚvěry popsané níže v souladu sZpůsobilost.

Úvěry

Měsíční procento dostupnosti Dny služby*
< 99,99% -> = 99,90% 3
< 99,90% -> = 95,00% 7
< 95,50% 15

* Místo toho, abyste do svého účtu přidávali Dny služby, můžete také zvolit, abychom vám vrátili poměrnou částku.

Způsobilost

Minimální částka kreditu musí být alespoň 1,00 $, aby byla způsobilá. Maximální kredit je omezen na 30 dnů nebo celkovou částku, kterou zákazník platí za poslední kalendářní měsíc s ohledem na prostoje (podle toho, co je větší). Platící zákazníci zasažení jakýmkoli výpadkem musí požádat o Kredity podáním aŽádost o pomoc do 30 dnů od data prostojů. Kredity se vztahují pouze na faktory prostojů, které jsou pod primární kontrolou ForwardEmail.

Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách ForwardEmail, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost ForwardEmail nezaručuje, že jakýkoli materiál na jeho webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. ForwardEmail může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Společnost ForwardEmail se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Odkazy

Společnost ForwardEmail nekontrolovala všechny weby propojené se svým internetovým webem a nenese odpovědnost za obsah jakéhokoli takového propojeného webu. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že ForwardEmail souhlasí s webem. Používání takových propojených webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

Úpravy podmínek použití webu

ForwardEmail může revidovat tyto podmínky použití pro své webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webové stránky ForwardEmail se řídí právem státu Delaware, bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Všeobecné smluvní podmínky platné pro použití webové stránky.

Licence

Licence obchodního zdroje 1.1 ©Niftylettuce, LLC.