Danh sách công cụ email dành cho nhà phát triển và khởi nghiệp miễn phí

Dưới đây là các tài nguyên và công cụ email miễn phí dành cho người khởi nghiệp và nhà phát triển.