Gửi email cho webhook

Thiết lập một webhook email trong vài phút

Dễ dàng thiết lập webhooks để gửi email. Chúng tôi là sự thay thế tốt nhất cho Mailgun.

Tạo webhooks email miễn phí