Cần email chuyển tiếp webhooks?

Bỏ qua các hướng dẫn để chuyển tiếp email đến webhooks.

Bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtĐiều khoản của chúng tôi.

Không quan tâm? Nhấn vào đây để tiếp tục đọc

Dễ dàng thiết lập webhooks để gửi email. Chúng tôi là sự thay thế tốt nhất cho Mailgun.

Gửi email cho webhook

Thiết lập một webhook email trong vài phút

Tạo webhooks email miễn phí