Cách thiết lập email với Amazon Route 53 vào 2024

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuyển tiếp email miễn phí và gửi/nhận email bằng Amazon Route 53 .