Cách thiết lập email với Tencent Cloud & DNSPod vào 2024

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuyển tiếp email miễn phí và gửi/nhận email bằng Tencent Cloud & DNSPod .