Cách thiết lập email bằng DNS Made Easy vào 2024

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuyển tiếp email miễn phí và gửi/nhận email bằng DNS Made Easy .