Cách thiết lập Email với 123 Reg vào 2024

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuyển tiếp email miễn phí và gửi/nhận email bằng 123 Reg .